Klimaudspil

Blå klimapolitik er vejen til et grønt Aarhus

Aarhus skal være Danmarks grønneste kommune. I Socialdemokratiet har de slået fast, at de er røde, før de er grønne. I Venstre er vi ligeså grønne, som vi er blå. For vi ved, at det er den borgerlige klimapolitik, der er vejen til den hurtigste og bedste grønne omstilling – og den grønne omstilling, det er fremtiden.

I Venstre i Aarhus Kommune arbejder vi for en ambitiøs, realistisk og bæredygtig omstilling til en grønnere og mere klimavenlig kommune. Aarhus skal gå forrest, når det kommer til udvikling af fremtidens løsninger i en voksende by. Som storby skal vi gå forrest, når det grønne bymiljø skal sikres – samtidig med, at der skal være plads til et aktivt byliv. Vi vil ikke tage til takke med ”pyntegrønt”. Vi vil arbejde for en reel grøn omstilling i et tæt og forpligtende samarbejde med det Aarhusianske erhvervsliv. Mange virksomheder er allerede langt i den grønne omstilling, men vi skal have de sidste med i et ambitiøst grønt offentligt-privat samarbejde. 


Grønne jobs: Vi skal skabe 5.000 grønne jobs inden 2030 I Venstre vil vi have et endnu større fokus på grøn vækst og grønne jobs i Aarhus. Den grønne omstilling skal gavne vores erhvervsliv og sikre grønne arbejdspladser. Vi skal udnytte vores nuværende styrkepositioner indenfor fx vandområdet bredt set, ligesom vi skal fortsætte den nuværende udvikling med teknologiske løsninger og digitalisering. Det kræver:

• At vi intensiverer dialogen og samarbejdet med erhvervslivet og sammen fokuserer på, hvordan vi styrker rammerne, herunder den nødvendige infrastruktur. Der skal konkret investeres i innovative partnerskaber mellem det offentlige og private leverandører.• At vi uddanner fremtidens grønne arbejdsstyrke. Vi skal sætte skarpt på, hvad den grønne omstilling kræver af nye uddannelser og kompetencer, hvad end det er robotteknologi, infrastruktur, recycling, energieffektivisering eller andet. Ligesom kommunens beskæftigelsesindsats (digitalisering, erhvervsuddannelser, etc.) skal målrettes den grønne omstilling.

• Et endnu større fokus på grøn forskning i topklasse og fokus på at færdiguddannede unge fastholdes og tilbydes job i aarhusianske virksomheder. I forlængelse af det nuværende samarbejde med Aarhus Universitet, og andre vidensinstitutioner, skal Aarhus Kommune sætte yderligere skub i grøn innovation og bæredygtige virksomheder. Derudover ønsker Venstre et særligt fokus på arbejdsløse akademikere, samt færdiguddannede fra produktions- og servicefag, idet deres viden og hænder skal sikre at vi undgår rekrutteringsudfordringer i det Aarhusianske erhvervsliv.


Grønt iværksætteri
: Aarhus skal være Danmarks førende grønne iværksætterbyAarhus rummer store muligheder og har et kæmpe potentiale, når det kommer til grønt iværksætteri. Som kommune skal vi være endnu bedre til at understøtte nye, grønne iværksætter-eventyr. Konkret skal vi fx være klar til at udnytte Midtjyllands nye fyrtårnsprojekt på erhvervsområdet med fokus på vandområdet. Konkret vil vi arbejde for:· At rammerne for grøn innovation og iværksætteri styrkes. Nyetablerede virksomheder i SMV-segmentet skal have bedre støtte med adgang til høj faglig sparring og hurtig sagsbehandling 

· At ventetiden på byggetilladelser i Aarhus kommer 20% længere ned end landsgennemsnittet. 

· At Aarhus kommer i top-25 i Dansk Industris erhvervsklimamåling. Det er arbejdspladser, der skaber velfærd.· At Aarhus skal rumme flere grønne byggepladser. Vi skal samarbejde med branchen om at gøre alle byggepladser i Aarhus CO2 neutrale senest i 2030 (inklusive maskiner, materialer, byggeproces, etc.). Dermed kan vi reducere CO2- udledningen, mindske støj- og luftforurening fra køretøjer, og undgå farligt affald.

Grøn infrastruktur: Vi skal skabe Danmarks bedste grønne infrastruktur inden 2030Fremtiden er grøn – og det gælder også den aarhusianske infrastruktur. Vi skal have et langt større fokus på klimavenlige el-busser(BRT) og vi skal ikke have mere dyr og ufleksibel letbane. Der skal samtidig også være plads til bilerne, men de skal i overvejende grad være grønne. Mange aarhusianere vil stadig have behov for en bil for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Samtidig skal vi investere i en bedre cykelinfrastruktur, sådan at det bliver endnu mere oplagt at springe på cyklen. Omstillingen kræver bla:• At vi får hurtige el-busser (BRT-busser) på vejbaner, der er lukket for øvrig trafik. Det er både billigere og mere fleksibelt end mere letbane. Det er simpelthen meget mere grøn omstilling for pengene. Faktisk kan man få 2 km BRT-bus for samme beløb, som det koster med 1 km letbane. 


• At transporten på vej til studie eller arbejde højest må tage ½ time inden for kommunen. 


• At vi investerer og fremtidssikrer vores ladestander-infrastruktur til elbiler. Fx skal p-pladser og nye p-anlæg i nye byområder forsynes med ladestandere. Tilsvarende skal kommunen gå i dialog med virksomhederne om at de også får opstillet ladestandere på deres p-pladser.• • At vi som kommune fremmer cyklismen med cykelpendlerruter, sikre skoleveje og trygge parkeringsforhold – allerede i starten af by- og trafikplanarbejdet. Når folk tager cyklen i stedet for bilen, reducerer det trængslen på vejene. Det er både godt for samfundsøkonomien og for klimaet. Cyklende medarbejdere har generelt et bedre helbred og færre sygedage, og cyklen er den mest klimavenlige transportform. Ved at gøre det attraktivt for flere Aarhusianere at vælge cyklen i hverdagen kan CO2-belastningen fra transportsektoren reduceres. 

Grønne byrum: Vi skal skabe nem adgang for alle til byens grønne oaserDe allerfleste aarhusianere nyder jævnligt den vidunderlige aarhusianske natur, hvilket coronaen har forstærket yderligere. Men vi skal også udvikle og skabe endnu flere grønne byrum, så den nærmeste park eller grønne oase aldrig er langt væk. Det er heldigvis en indsats, som vi allerede er i fuld gang med – derfor skal der blot endnu mere fart på. Det skal være grønne byrum med biologisk mangfoldighed, men samtidig med mulighed for at borgerne i alle aldre kan færdes i naturen. For Venstre skal biodiversitet og fritidsbrugernes hensyn gå hånd i hånd, hvilket Moesgaard Vildskov er et godt eksempel på. Vi arbejder for: • Større biologisk mangfoldighed i Aarhus. Vi vil plante flere træer og blomster i Aarhus centrum, så byen får flere grønne åndehuller.


• At skabe flere grønne oaser i Aarhus centrum. De grønne oaser skal have en variation af faciliteter for både børn og voksne, så der er plads til både legepladser og stisystemer. 


• At nå et mål om 30.000 nye træer i Aarhus Centrum inden 2030. • Nedsættelse af et kommunalt klimaråd, der skal styrke borgerinddragelsen på de vigtigste grønne beslutninger. Det skal styrke borgernes medejerskab over de beslutninger, som skal være med til at accelerere den grønne omstilling.

Grøn kommune: Vi vil have Danmarks grønneste kommuneAarhus skal helt i front på den grønne omstilling. Vi ved, at aarhusianerne gerne vil gøre deres for, at vores kommune bliver endnu mere klimavenlig. Derfor skal vi som kommune sørge for, at det er let for aarhusianerne at træffe de gode, grønne valg – nej tak til tvang, påbud og begrænsninger. Kommunen skal selv arbejde ambitiøst for at reducere sit eget klimaaftryk, fx ved at bruge den nyeste og smarteste teknologi. Vi foreslår konkret:• At Aarhus Kommune udnytter solcelleanlæg i den grønne omstilling. 


• At der ikke opføres vindmøller på landjorden, ej heller på Aarhus havn. Det er udtryk for symbolpolitik uden nævneværdig effekt. Vindmøller skal placeres der hvor det blæser mest.


• At kommunen styrker dialog og samarbejde med landbruget om at beskytte natur og grundvand. • At borgere og virksomheder beskyttes bedre mod oversvømmelser. 


• At bruge kommunale indkøb og tilladelser til at drive grøn omstilling, så vi udnytter den grønne ”indkøbsmuskel” endnu mere. Aarhus Kommune køber varer og tjenesteydelser for flere milliarder kroner om året. Kommunens strategi for grønne indkøb bør opgraderes, så minimum 80 pct. af de offentlige vareindkøb er bæredygtige. Der skal stilles bindende klimamål for kommunens indkøb, så de grønne krav i højere grad indgår som et konkurrenceparameter. 


• At Aarhus Kommune fokuserer endnu mere på brugen af Geotermi. Geotermi er varmt undergrundsvand, der føres ind i fjernvarmen og derved sikrer en 100 procent grøn fjernvarme. Dermed kan vi på sigt udfase brugen af kul og olie i Aarhu